Dịch vụ

DỊCH VỤ OUTSOURCEDịch vụ OUTSOURCE :


  • Dịch vụ Nhân sự Thuê ngoài không chỉ tiết kiệm chi phí, mà trong nhiều cách nhìn nhận khác, nó giúp thay đổi phương thức hoạt động của nhân sự bằng cách hướng những nhà quản lý nhân sự tái tập trung vào những yếu tố quan trọng của doanh nghiệp.

  • Theo một nghiên cứu gần đây về dịch vụ Nhân sự Thuê ngoài trong các tổ chức chính phủ, trong khi nhân sự thuê ngoài đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước thì lại ít hơn là khu vực doanh nghiệp tư nhân, mặc dù lý do cho việc thuê ngoài là như nhau. Có ba lý do liên quan đến tài chính đối với việc nhân sự thuê ngoài

  • Tiêt kiệm chi phí (chi phí biến đổi)

  • Tránh phí tổn vốn (thường là một yếu tốt quan trọng để cân nhắc việc tiết kiệm chi phí trực tiếp)

  • Chuyển một chi phí cố định thành một chi phí biến đổi ( ví dụ nếu nguồn lao động giảm thiểu, chi phí cho nhân lực cũng sẽ giảm theo)

  • Dịch vụ Nhân sự Thuê ngoài không chỉ tiết kiệm chi phí, mà trong nhiều cách nhìn nhận khác, nó giúp thay đổi phương thức hoạt động của nhân sự bằng cách hướng những nhà quản lý nhân sự tái tập trung vào những yếu tố quan trọng của doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp nghiêm túc trong việc thoát ra khỏi hệ thống nhân sự cũ và thu được những giá trị chiến lược từ quá trình thuê nhân sự ngoài, tái cơ cấu nhân sự trong doanh nghiệp thông qua đa quy trình hoặc thế hệ thứ hai thì thuê ngoài nhân sự có ý nghĩa:

  • Sự đa dạng và chất lượng của dịch vụ Nhân sự Thuê ngoài sẽ tăng lên

  • Chuyên viên nhân sự có thể dành thời gian để tập trung vào các chức năng cốt lõi của doanh nghiệp

  • Chuyên viên nhân sự có thể sử dụng nguồn lực nội bộ một cách hiệu quả

  • Chuyên viên nhân sự sẽ có quyền tham gia vào những vấn đề chuyên môn mà trước đó không được thực hiện trong nội bộ doanh nghiệp.